Эх сурвалж
Холбогдох хууль
Кампанит ажилд нэгдэх
Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт
Гарын авлага, брошур
Холбогдох хууль
1
Монгол улсын үндсэн хууль, 1992 он:
Үзэх
2
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, 2011 он:
Үзэх
3
Гэр бүлийн тухай хууль, 1999 он:
Үзэх
4
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 2016 он:
Үзэх
5
Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, 2016 он:
Үзэх
6
Хүүхэд хамгааллын хууль, 2016 он:
Үзэх
7
Ахмад настны тухай хууль, 2017 он:
Үзэх
8
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль, 2016 он:
Үзэх
9
Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, 2013 он:
Үзэх
10
Иргэний хууль, 2002 он:
Үзэх
11
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай, 2002 он:
Үзэх
12
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай, 2002 он:
Үзэх
13
Зөрчлийн тухай хууль, 2017 он:
Үзэх
14
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, 2017 он:
Үзэх
15
Эрүүгийн хууль, 2015 он:
Үзэх
15
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2017 он:
Үзэх