Эх сурвалж
Холбогдох хууль
Кампанит ажилд нэгдэх
Хуулийн нэр томъёоны тодорхойлолт
Гарын авлага, брошур
Гарын авлага
"ДИЖИТАЛ МАСТЕРУУД" Бүтээлч дэвтэр
2010 оноос хойш төрсөн хүүхдүүдийг "АЛЬФА үе" буюу "А үе" гэж нэрлэдэг ба үүнд +-5 гэсэн тооцоо байдаг. Та нарын хамгийн том онцлог бол ЦАХИМ хэрэглээг бүтээлчээр ашигладаг, технологийн эрин үеийн хамгийн гол тоглогч ДИЖИТАЛ МАСТЕР билээ. 

IMPACT ASSESSMENT REPORT
Addressing and Preventing Domestic Violence in Mongolia during the COVID-19 Crisis

Төслийн үр нөлөөний үнэлгээний тайлан
Ковид-19 цар тахлын үед Монгол улсад гэр бүлийн хүчирхийллийг шийдвэрлэх, урьдчилан сэргийлэхэд дэмжлэг үзүүлэх нь 

Эршүүд байдал ба жендэрт суурилсан хүчирхийлэл

Тус ажлын дэвтрийг Канад Улсын Засгийн газрын санхүүжилттэй Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага (ОУЭЗХБ)-ын хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад жэндэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх нь” (2019-2022) төслийн хүрээнд боловсруулан, хэвлэв. Төслийн зорилго нь иргэний нийгмийн чадавхийг бэхжүүлсэнээр жендэрт суурилсан хүчирхийллийн хохирогчдод хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж, хохирогч-төвтэй үйлчилгээг хүргэж, олон нийтийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх юм.


“Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлийг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой Монгол улсын хууль тогтоомж, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хохирогч төвтэй хандлагын үүднээс үнэлэх нь
“Гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг, зөрчлийг хянан шийдвэрлэхтэй холбоотой Монгол улсын хууль тогтоомж, тэдгээрийн хэрэгжилтийг хохирогч төвтэй хандлагын үүднээс үнэлэх нь" судалгааны товч тайлан.

Хөгжлийн бэрхшээлийг хүний эрхийн өнцгөөр харах нь

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр ажилладаг иргэний нийгмийн байгууллага, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнтэй хамтран ажилладаг, үйлчилгээ үзүүлдэг хэн бүхэнд зориулав.


Монгол улсад гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд гарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх нь

Энэхүү судалгааг АНУ-ын Төрийн Департментын харьяа Олон улсын хар тмхитай тэмцэх, хууль сахиулах үйл ажиллагааны товчооны (INL) санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр Олон Улсын Хөгжлийн Эрх Зүйн Байгууллагын (IDLO) хэрэгжүүлж буй “Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх” төслийн хүрээнд Монголын Криминологичдын Холбоо хийж гүйцэтгэлээ.  


Addressing Gaps in Domestic Violence response in Mongolia

This research was conducted by th Association of Mongolian Criminologists (AMC) under the project “Strengthening Domestic Violence Response in Mongolia” implemented by the International Development Law Organization (IDLO) and supported by the United States Department of State Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL).


Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэхэд хохирогч төвтэй хандлагыг хэрэгжүүлэх нь
Тус гарын авлагыг бэлтгэн гаргахад Канад Улсын Засгийн газрын дэмжлэгтэй Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага (ОУЭЗХБ)-ын хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх” (2019-2022) төслийн хүрээнд санхүүжүүлэв. Энэхүү төслийн зорилго нь иргэний нийгмийн болон хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлсэнээр жендэрт суурилсан хүчирхийллийн хохирогчдод хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж, хохирогч төвтэй үйлчилгээг хүргэж, олон нийтийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх юм. Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага (IDLO) Энэ гарын авлагын агуулга, илэрхийлэгдсэн үзэл бодлыг зохиогчид бие даан боловсруулсан бөгөөд Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага, түүний гишүүдийн үзэл бодол, байр суурийг илэрхийлэхгүй болно.

ХҮҮХДИЙН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ЗҮЙ
Цагдаагийн байгууллагын мөрдөгч, хүүхдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдэд зориулсан гарын авлага

ХҮҮХДИЙН ЭРХИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗОРИУЛСАН ГАРЫН АВЛАГА

АМЬДАР МЭДЭР НИСГЭ
Европын Xолбооны дэмжлэгээр Олон Улсын Хөгжлийн Эрх Зүйн Байгууллагын хэрэгжүүлж буй “Монгол улсад хүүхдийн хууль зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар КОВИД-19 цар тахлын нөлөөг бууруулах нь” төслийн хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр дундаа оюуны бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг эхэд зориулан гаргаж буй энэхүү бүтээлч дэвтэр таныг хөгжлийн бэрхшээлийг өөр өнцгөөс харж саадыг даван туулахад туслах зорилготой.

"Баатар хотын түүх бас миний түүх
Энэхүү номын зохиогчийн бүрэн эрх Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага (ОУЭЗХБ) болон Европын Холбооноос Монгол Улсад суугаа төлөөлөгчийн газарт хадгалагдана. Номын аль нэг хэсгийг урьдчилан зөвшөөрөл авалгүйгээр олшруулах, түгээхийг хориглоно. Боловсролын болон ашгийн бус байгууллагад зөвшөөрлийг үнэгүй олгоно. © - 2021 он - Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан ба Европын Холбоонд лицензтэй болно. ISBN - 978-9919-25-339-4

Монгол Улс дахь гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийн шүүх хуралдааны ажиглалт 2020
Энэхүү тайланд илэрхийлэгдсэн үзэл бодлыг зохиогчид бие даан боловсруулсан бөгөөд Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллага, түүний гишүүд, Канад Улсын Засгийн газрын үзэл бодол, байр суурийг илэрхийлэхгүй болно. Энэхүү бүтээл нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан бөгөөд сургалтын зорилгоор ашиглах бол үнэ төлбөргүйгээр эх сурвалжийг дурдсаны үндсэн дээр дахин олшруулах боломжтой. Энэ тохиолдолд албан ёсны зөвшөөрөл авна. Үүнээс өөр зорилгоор олшруулах эсхүл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр түгээх бол зохиогчийн эрх эзэмшигчид мэдэгдэж, тодорхой төлбөр төлж, бичгээр зөвшөөрөл авна. Худалдан борлуулах зорилгоор хэвлэх хүсэлтийг Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагад гаргана. Энэхүү тайлангийн Монгол хэл дээр хувилбар байгаа хэдий ч Англи хэл дээрх хувилбар нь албан ёсны бичиг баримтад тооцогдоно

Mongolian Domestic Violence Trials 2020
The views expressed in this publication are the views of the authors and do not necessarily reflect the views or policies of IDLO, its Member Parties, or the Government of Canada. This material is copyrighted but may be reproduced by any method without fee for any educational purposes, provided that the source is acknowledged. Formal permission is required for all such uses. For copying in other circumstances or for reproduction in other publications, prior written permission must be granted from the copyright owner and a fee may be charged. Requests for commercial reproduction should be directed to the International Development Law Organization

ГЭР БҮЛИЙН ХАРИЛЦАА ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, МЭДЭЭЛЛИЙН 1800-1202 ДУГААРТ ИРСЭН 100 АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
Хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээллийн 1800-1202 тусгай дугаарын утсанд холбогдон хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл авсан гэр бүлийн харилцаатай холбоотой түгээмэл асуудлыг тоймлон “Асуулт-Хариулт” хэлбэрээр, зарим ойлголт тайлбар, бусад холбогдох материалыг бэлтгэж, иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт зориулан бүтээв.

Бидний дуу хоолой
ONE BILLION RISING буюу НЭГ ТЭРБУМААРАА ТЭМЦЬЕ бол охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоохын төлөө нэгдсэн хүн төрөлхтний түүхэн дэх хамгийн том, олон нийтийг хамарсан олон улсын хөдөлгөөн юм.
2013 оноос хойш охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоохын төлөө олон нийтэд мэдлэг, ойлголт өгөх зорилгоор урлагаар дамжуулан олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг (флаш моб, бүжиг, дуу болон зэнтангл, зураг) зохион байгуулсаар байна.
НЭГ ТЭРБУМААРАА ТЭМЦЬЕ 2021: арга хэмжээний хүрээнд эмэгтэйчүүдэд өөрийгөө хайрлах, тордох цаг хугацааг олгох зорилготой бүтээлч дэвтрийн нэмэн засварласан хувилбарыг та бүхэнд хүргэж байна

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ
ОУХЭЗБ нь жендэрийн тэгш байдлыг хангасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, түнш байгууллагуудыг дэмжиж жендэрийн тэгш эрхийг хангах, эмэгтэйчүүдэд хууль зүйн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох, тогтвортой хөгжилд хүрэхийн тулд эрх зүйн мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллаж байна. ОУХЭЗБ-ын төсөл, хөтөлбөрт жендэрт суурилсан хүчирхийллийн хамгийн ноцтой хэлбэр болох эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох нь тэргүүний зорилт болдог. Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлж жендэрт суурилсан хүчирхийллийн хохирогчид үйлчилгээ авах боломжийг нэмэгдүүлэхэд хохирогчид үйлчилгээ үзүүлдэг иргэний нийгмийн байгууллагын мэргэжилтнүүд, эрх зүйн зөвлөгөө, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэгчид чухал үүрэгтэй гэж бид үздэг.

Өөрийгөө хайрлахуй
Гэр бүлийн хүрээнд гэр бүлийн гишүүн, төрөл садан, гэр бүлээ бүртгүүлээгүй боловч хамтран амьдарч байгаа харилцаатай хүний хэн нэгэн нь нөгөөгөө хүч, эрх мэдлээрээ далайлгаж, эрхшээлдээ оруулах зорилгоор хяналтаа тогтоон өөрийн хамааралд оруулж буй тэгш бус харилцаа бөгөөд хэн нэгэн хүний, ганц нэг удаагийн, санамсаргүй, тохиолдлын зан үйл бус, тодорхой зорилготой, төлөвлөгдсөн, ухамсарт үйлдлээр хийж буй бусдыг зовоон тарчилгах хэлбэр юм.