Хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний төрөл
Нийтлэлч: Familycenter.mn

Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч, даван туулагчид дараах үйлчилгээг төрөөс үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.