АСРАН ХАМГААЛАГЧ, ХАРГАЛЗАН ДЭМЖИГЧ

Насанд хүрээгүй хүүхэд болон шаардлагатай бусад этгээдэд асран хамгаалалт, харгалзан дэмжлэг

тогтоох нь тэдний хувийн болон эд хөрөнгийн эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах, мөн амьдрах, өсч

хүмүүжих, боловсрол эзэмших нөхцөлийг хангах зорилготой байдаг.

Бага насны хүүхдээс эхлээд өндөр настай болсны улмаас иргэний эрх үүргээ биечлэн хэрэгжүүлэх

боломжгүй хүмүүсийг асран хамгаалах, харгалзан дэмжих эрх, үүрэг тодорхой хугацаанд

үргэлжилсний эцэст дуусгавар болох учиртай.

Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжих үүрэг дуусгавар болох:

  •  Хэрэв асран хамгаалах, харгалзан дэмжих нөхцөл арилж, хүүхдийг эцэг эхэд нь буцаасан
  •  Хүүхдийг үрчлүүлсэн, эсвэл хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгууллагад шилжүүлсэн
  •  Харгалзан дэмжүүлэгч насанд хүрсэн
  •  Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч дуусгавар болгох тухай хүсэлт гаргасан
  •  Шүүхийн шийдвэрээр харгалзан дэмжүүлэгчийг иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай гэж тооцсон
  •  Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч эсвэл асрамж, дэмжлэгт байгаа хүн сураггүй алга

болсон буюу нас барсанд тооцогдсон, нас барсан бол асран хамгаалах, харгалзан дэмжих

харилцаа нь дуусгавар болдог байна.

Мөн асран хамгаалах, харгалзан дэмжигчээр тогтоосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тохиолдол

гарч болно. Тэдгээрийг товч дурдъя. Үүнд: Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь эрхээ урвуулан

ашигласан, Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч нь үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйн улмаас

асрамж дэмжлэгтээ байгаа хүнийг хараа хяналтгүй, эсвэл шаардлагатай тусламж үзүүлээгүй

орхисон бол шүүх асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчээр тогтоосон засаг даргын шийдвэрийг

хүчингүй болдог байна.

Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгоход дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

1.  Хороо, багын Засаг даргын тодорхойлолт

2. Ам бүлийн тодорхойлолт

3. Асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч тогтоолгохыг хүссэн иргэдийн өргөдөл

4. Иргэдийн эрүүл мэндийн талаарх эмнэлгийн байгууллагын тодорхойлолт

5. Төрсний гэрчилгээ, иргэний үнэмлэхний хуулбар

6. Бүтэн өнчин тохиолдолд эцэг эхийн нас барсны гэрчилгээний хуулбар

7. Иргэдийн 1% цээж зураг