Ажиллах орчин, ажлын байраа хэрхэн

Бүх хүйсийн тэгш боломжоор хангасан соёлыг бий болгох нь ажлын байран дахь жендэрийн эрх тэгш байдлыг дэмжихээс эхэлнэ. Жендэрийн тэгш байдлыг дэмжсэн ажлын байрыг бий болгохын тулд: