Гэр бүлийн хүчирхийлэлд ЗӨРЧИЛ ба ГЭМТ ХЭРГИЙН ялгаа

Гэр бүлийн хүчирхийлэл нь хүний амьд явах, аюулгүй орчинд амьдрах, халдашгүй, хараат бус байх эрхэд халдсан хүний эрхийн ноцтой зөрчил юм. ГБХ-ийн үйлдлийг үйлдэгдэж буй хэлбэр, давтамжаас нь хамаарч "зөрчил, гэмт хэрэг" эсэхийг тодорхойлж, эрүүгийн болон зөрчлийн хуулиар хүчирхийлэл үйлдэгчид хариуцлага тооцно.