Сорил: Та жендэрийн тэгш эрхийн мэдрэмжтэй юу?

Уг сорилын зорилго нь таны жендэрийн талаар ойлголт, тэгш эрх, түүний талаарх таны итгэл үнэмшлийг тань ямар түвшинд байгааг үнэлэх, мэдлэг олгох явдал юм.

СОРИЛ
Та жендэрийн тэгш эрхийн мэдрэмжтэй юу?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Уг сорилын зорилго нь таны жендэрийн талаар ойлголт, тэгш эрх, түүний талаарх таны итгэл үнэмшлийг тань ямар түвшинд байгааг үнэлэх, мэдлэг олгох явдал юм.
1.Эрэгтэй хүн уйлах, сул дорой байдлаа харуулах нь энгийн үзэгдэл
А.Санал нийлж байна
Б.Хэлж мэдэхгүй байна
В.Санал нийлэхгүй байна